ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  |  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
  Προπτυχιακές
Σπουδές
Προσωπικό
& Έρευνα
Φοιτητικές
Δραστηριότητες
Τμήμα & Υποδομές
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Φοιτητές σε διάλεξη μαθήματος (Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15)
Δυνατότητες Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα επιστημονικά πεδία του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Βασικός στόχος του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της εκπαίδευσης και της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσίευση των πορισμάτων της διδακτορικής έρευνας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από απόφαση του Τμήματος, μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου αλλά διαθέτουν διακριτή και αναγνωρισμένη, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ερευνητική εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Διαδικασία Επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων

Η επιλογή των νέων φοιτητών του Προγράμματος γίνεται βάσει αξιολόγησης των δικαιολογητικών που θα καταθέσουν, σε συνδυασμό με προσωπική συνέντευξη. Από τους υποψήφιους που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων, θα ζητηθεί να υποβάλουν ένα συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιέχει:

  • Προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής

  • Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων

  • Σκιαγράφηση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί

  • Ενδεικτική βιβλιογραφίαΗ αρχή μιας δημιουργικής πορείας: εγγραφές πρωτοετών (Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15)

Η ολοκλήρωση της προσπάθειας: απονομή πτυχίων (Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15)

Εκπόνηση της Διατριβής

Η ελάχιστη διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει αναστολή των σπουδών του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής της διατριβής. Mία φορά κάθε χρόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διδακτορική έρευνα και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει την πρόοδο της έρευνάς του στην Επιτροπή, στο πλαίσιο ανοικτής ημερίδας που οργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με την πρόοδο του υποψήφιου διδάκτορα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτορικής έρευνας, υποχρέωση του κάθε υποψήφιου διδάκτορα θεωρείται η δραστήρια συμμετοχή στο επιστημονικό γίγνεσθαι, με την ανακοίνωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά συνέδρια και τη δημοσίευσή τους σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών.

Με την ολοκλήρωση, ο υποψήφιος παρουσιάζει τη διατριβή του δημόσια, ενώπιον επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία αξιολογεί την πρωτοπτυπία της διατριβής και τη συνεισφορά της στην επιστήμη. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα του Τμήματος γίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 2018/19 (PDF, 160KB)

© 2018/19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ